لیست دوره‌ها و اساتید

دوره‌های جامع

پکیج طراحی مد و لباس
مدت زمان: ۲۰۰ ساعت

قیمت دوره: ۷۴۸۰۰۰۰ تومان (هفت میلیون و چهارصد و هشتاد هزار تومان)

قیمت اصلی: ۸۸۰۰۰۰۰ تومان (هشت میلیون و هشتصد هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
پکیج حضوری طراحی مد و لباس
مدت زمان: ۲۰۰ ساعت

قیمت دوره: ۱۱۰۰۰۰۰۰ تومان (یازده میلیون تومان)

قیمت اصلی: ۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان (دوازده میلیون تومان)

دوره‌ی حضوری
اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
VIP 1
مدت زمان: ۲۰۰ ساعت

قیمت دوره: ۹۳۵۰۰۰۰ تومان (نه میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان)

قیمت اصلی: ۱۱۰۰۰۰۰۰ تومان (یازده میلیون تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
نازک‌دوزی
مدت زمان: ۱۳۰ ساعت

قیمت دوره: ۳۵۰۰۰۰۰ تومان (سه میلیون و پانصد هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
طراحی و دوخت لباس عروس
مدت زمان: ۱۳۰ ساعت

قیمت دوره: ۶۳۰۰۰۰۰ تومان (شش میلیون و سیصد هزار تومان)

قیمت اصلی: ۸۰۰۰۰۰۰ تومان (هشت میلیون تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
طراحی و دوخت لباس کودک
مدت زمان: ۶۰ ساعت

قیمت دوره: ۳۵۰۰۰۰۰ تومان (سه میلیون و پانصد هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
تربیت مدرس
مدت زمان: ۵۰ ساعت

قیمت دوره: ۲۰۰۰۰۰۰ تومان (دو میلیون تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
فشن بلاگینگ
مدت زمان: ۱۱۰ ساعت

قیمت دوره: ۴۰۰۰۰۰۰ تومان (چهار میلیون تومان)

قیمت اصلی: ۶۰۰۰۰۰۰ تومان (شش میلیون تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره

تک‌دوره‌ها

جنسیت‌سازی
مدت زمان: ۲۰ ساعت

قیمت دوره: ۸۰۰۰۰۰ تومان (هشتصد هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
کالکشن‌سازی
مدت زمان: ۲۰ ساعت

قیمت دوره: ۱۰۰۰۰۰۰ تومان (یک میلیون تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
اصول ایده تا اجرا
مدت زمان: ۱۵ ساعت

قیمت دوره: ۱۲۰۰۰۰۰ تومان (یک میلیون و دویست هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
پورتفولیو
مدت زمان: ۱۳ ساعت

قیمت دوره: ۷۰۰۰۰۰ تومان (هفتصد هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
استانداردسازی
مدت زمان: ۱۵ ساعت

قیمت دوره: ۸۰۰۰۰۰ تومان (هشتصد هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
طراحی پارچه
مدت زمان: ۱۲ ساعت

قیمت دوره: ۴۰۰۰۰۰ تومان (چهارصد هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
اصول خیاطی
مدت زمان: ۱۰ ساعت

قیمت دوره: ۵۰۰۰۰۰ تومان (پانصد هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
سبک پوشاک ایران
مدت زمان: ۱۴ ساعت

قیمت دوره: ۸۰۰۰۰۰ تومان (هشتصد هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
طراحی لباس فیلم
مدت زمان: ۳۰ ساعت

قیمت دوره: ۵۰۰۰۰۰۰ تومان (پنج میلیون تومان)

دوره‌ی حضوری
اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
استایلینگ
مدت زمان: ۲۴ ساعت

قیمت دوره: ۱۰۰۰۰۰۰ تومان (یک میلیون تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
مارولوس
مدت زمان: ۲۴ ساعت

قیمت دوره: ۱۲۰۰۰۰۰ تومان (یک میلیون و دویست هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
فیگور
مدت زمان: ۲۰ ساعت

قیمت دوره: ۷۵۰۰۰۰ تومان (هفتصد و پنجاه هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
سبک‌شناسی
مدت زمان: ۲۰ ساعت

قیمت دوره: ۱۰۰۰۰۰۰ تومان (یک میلیون تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
رنگ‌شناسی
مدت زمان: ۲۰ ساعت

قیمت دوره: ۷۵۰۰۰۰ تومان (هفتصد و پنجاه هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
طراحی لباس
مدت زمان: ۲۰ ساعت

قیمت دوره: ۱۰۰۰۰۰۰ تومان (یک میلیون تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
برندسازی
مدت زمان: ۳۰ ساعت

قیمت دوره: ۸۰۰۰۰۰ تومان (هشتصد هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
مولاژ
مدت زمان: ۳۰ ساعت

قیمت دوره: ۱۷۰۰۰۰۰ تومان (یک میلیون و هفتصد هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
جنسیت‌سازی
مدت زمان: ۲۰ ساعت

قیمت دوره: ۸۰۰۰۰۰ تومان (هشتصد هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
متریال‌شناسی
مدت زمان: ۱۴ ساعت

قیمت دوره: ۱۰۰۰۰۰۰ تومان (یک میلیون تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
فتوکلاژ
مدت زمان: ۱۰ ساعت

قیمت دوره: ۳۰۰۰۰۰ تومان (سیصد هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره

برخی از اساتید مؤسسه صاحو استایل

آقای حمید مهدیان
آقای حمید مهدیان
خانم حمیده داوری
خانم حمیده داوری
مریم جایز
خانم مریم جایز
خانم نگین زندی
خانم نگین زندی
خانم مهسا علامیر
خانم مهسا علامیر
آقای عباس جهرمیان
خانم مونا اسلامی
خانم مونا اسلامی
آقای میلاد الله‌یاری
آقای میلاد الهیاری
خانم فاطمه جدیدالاسلامی
خانم فاطمه جدیدالاسلامی
آقای نوید فرید
خانم پرمون ناصربخت
خانم مریم دهقانی
خانم مریم دهقانی
سپیده مرادی
خانم سپیده مرادی
آقای محمد اراکی‌تبار
خانم مرجان صفری
خانم مرجان صفری
خانم ادل انصاری
خانم اَدِل انصاری
خانم آرزو عظیمی
خانم سمانه بیگدلی
خانم کاملیا کندی
خانم نغمه جعفری
خانم تارا اسکندری
خانم سونیا واحد
آرتا ماهان
آقای آرتا ماهان
خانم آزاده صالحیان