دوره‌های جامع تخصصی

  پکیج طراحی مد و لباس
  طول دوره: ۲۰۰ ساعت

  قیمت دوره: ۹٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان (نه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  جزئیات دوره
  پکیج حضوری طراحی مد و لباس
  طول دوره: ۲۰۰ ساعت

  قیمت دوره: ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (شانزده میلیون تومان)

  دوره‌ی حضوری
  اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  جزئیات دوره
  پکیج حضوری نازک‌دوزی
  طول دوره: ۱۳۰ ساعت

  قیمت دوره: ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (هشت میلیون تومان)

  دوره‌ی حضوری
  اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  جزئیات دوره
  طراحی و دوخت لباس عروس
  طول دوره: ۱۷۰ ساعت

  قیمت دوره: ۹٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان (نه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  جزئیات دوره
  پکیج حضوری طراحی و دوخت لباس عروس
  طول دوره: ۲۰۰ ساعت

  قیمت دوره: ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (شانزده میلیون تومان)

  دوره‌ی حضوری
  اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  جزئیات دوره

تک‌دوره‌های تخصصی

  کالکشن‌سازی
  طول دوره: ۲۰ ساعت

  قیمت دوره: ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان (یک میلیون و دویست هزار تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  جزئیات دوره
  اصول ایده تا اجرا
  طول دوره: ۱۵ ساعت

  قیمت دوره: ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان (یک میلیون و دویست هزار تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  جزئیات دوره
  پورتفولیو
  طول دوره: ۱۳ ساعت

  قیمت دوره: ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (سه میلیون تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  جزئیات دوره
  سبک پوشاک ایران
  طول دوره: ۱۴ ساعت

  قیمت دوره: ۷۵۰٬۰۰۰ تومان (هفتصد و پنجاه هزار تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  جزئیات دوره
  استایلینگ جامع
  طول دوره: ۲۴ ساعت

  قیمت دوره: ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان (یک میلیون و سیصد هزار تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  جزئیات دوره
  مشاوره کسب و کار
  طول دوره: ۹ ساعت

  قیمت دوره: ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (پنج میلیون تومان)

  دوره‌ی حضوری
  مدرک داخلی / امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  جزئیات دوره
  پوشاک اقوام ایران
  طول دوره: ۱۶ ساعت

  قیمت دوره: ۹۰۰٬۰۰۰ تومان (نهصد هزار تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  جزئیات دوره
  برندسازی
  طول دوره: ۳۰ ساعت

  قیمت دوره: ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (یک میلیون تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  جزئیات دوره
  مولاژ
  طول دوره: ۳۰ ساعت

  قیمت دوره: ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (دو میلیون تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  جزئیات دوره
  جنسیت‌سازی
  طول دوره: ۲۰ ساعت

  قیمت دوره: ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان (یک میلیون و دویست هزار تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  جزئیات دوره
  اصول خیاطی
  طول دوره: ۱۰ ساعت

  قیمت دوره: ۵۰۰٬۰۰۰ تومان (پانصد هزار تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  جزئیات دوره
  فیگور
  طول دوره: ۲۰ ساعت

  قیمت دوره: ۷۵۰٬۰۰۰ تومان (هفتصد و پنجاه هزار تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  جزئیات دوره
  متریال‌شناسی
  طول دوره: ۱۴ ساعت

  قیمت دوره: ۸۰۰٬۰۰۰ تومان (هشتصد هزار تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  جزئیات دوره
  سبک‌شناسی
  طول دوره: ۲۰ ساعت

  قیمت دوره: ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان (یک میلیون و دویست هزار تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  جزئیات دوره
  راه‌اندازی کسب و کار
  طول دوره: ۱۰ ساعت

  قیمت دوره: ۵۰۰٬۰۰۰ تومان (پانصد هزار تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  جزئیات دوره
  طراحی لباس سینما
  طول دوره: ۳۰ ساعت

  قیمت دوره: ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (شش میلیون تومان)

  دوره‌ی حضوری
  اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  جزئیات دوره
  رنگ‌شناسی
  طول دوره: ۲۰ ساعت

  قیمت دوره: ۷۵۰٬۰۰۰ تومان (هفتصد و پنجاه هزار تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  جزئیات دوره
  طراحی لباس
  طول دوره: ۲۰ ساعت

  قیمت دوره: ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان (یک میلیون و دویست هزار تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  جزئیات دوره