دوره‌های جامع تخصصی

  پکیج طراحی مد و لباس
  طول دوره: ۲۰۰ ساعت

  قیمت دوره: ۸٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان (هشت میلیون و هشتصد هزار تومان)

  قیمت اصلی: ۹٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  مشاهده دوره
  پکیج حضوری طراحی مد و لباس
  طول دوره: ۲۰۰ ساعت

  قیمت دوره: ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان (چهارده میلیون و هشتصد هزار تومان)

  قیمت اصلی: ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

  دوره‌ی حضوری
  اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  مشاهده دوره
  نازک‌دوزی
  طول دوره: ۱۲۰ ساعت

  قیمت دوره: ۵٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان (پنج میلیون و هفتصد هزار تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  مشاهده دوره
  پکیج حضوری نازک‌دوزی
  طول دوره: ۱۳۰ ساعت

  قیمت دوره: ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان (هفت میلیون و پانصد هزار تومان)

  دوره‌ی حضوری
  اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  مشاهده دوره
  طراحی و دوخت لباس عروس
  طول دوره: ۱۷۰ ساعت

  قیمت دوره: ۸٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان (هشت میلیون و هشتصد هزار تومان)

  قیمت اصلی: ۹٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  مشاهده دوره
  پکیج حضوری طراحی و دوخت لباس عروس
  طول دوره: ۲۰۰ ساعت

  قیمت دوره: ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (چهارده میلیون تومان)

  قیمت اصلی: ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

  دوره‌ی حضوری
  اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  مشاهده دوره

تک‌دوره‌های تخصصی

  کالکشن‌سازی
  طول دوره: ۲۰ ساعت

  قیمت دوره: ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان (یک میلیون و دویست هزار تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  مشاهده دوره
  اصول ایده تا اجرا
  طول دوره: ۱۵ ساعت

  قیمت دوره: ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان (یک میلیون و دویست هزار تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  مشاهده دوره
  پورتفولیو
  طول دوره: ۱۳ ساعت

  قیمت دوره: ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (سه میلیون تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  مشاهده دوره
  سبک پوشاک ایران
  طول دوره: ۱۴ ساعت

  قیمت دوره: ۷۵۰٬۰۰۰ تومان (هفتصد و پنجاه هزار تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  مشاهده دوره
  مشاوره کسب و کار
  طول دوره: ۹ ساعت

  قیمت دوره: ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (پنج میلیون تومان)

  دوره‌ی حضوری
  مدرک داخلی / امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  مشاهده دوره
  پوشاک اقوام ایران
  طول دوره: ۱۶ ساعت

  قیمت دوره: ۹۰۰٬۰۰۰ تومان (نهصد هزار تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  مشاهده دوره
  مارولوس
  طول دوره: ۲۴ ساعت

  قیمت دوره: ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان (یک میلیون و پانصد هزار تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  مشاهده دوره
  برندسازی
  طول دوره: ۳۰ ساعت

  قیمت دوره: ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (یک میلیون تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  مشاهده دوره
  مولاژ
  طول دوره: ۳۰ ساعت

  قیمت دوره: ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (دو میلیون تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  مشاهده دوره
  جنسیت‌سازی
  طول دوره: ۲۰ ساعت

  قیمت دوره: ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان (یک میلیون و دویست هزار تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  مشاهده دوره
  اصول خیاطی
  طول دوره: ۱۰ ساعت

  قیمت دوره: ۵۰۰٬۰۰۰ تومان (پانصد هزار تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  مشاهده دوره
  استایلینگ
  طول دوره: ۲۴ ساعت

  قیمت دوره: ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان (یک میلیون و سیصد هزار تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  مشاهده دوره
  فیگور
  طول دوره: ۲۰ ساعت

  قیمت دوره: ۷۵۰٬۰۰۰ تومان (هفتصد و پنجاه هزار تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  مشاهده دوره
  متریال‌شناسی
  طول دوره: ۱۴ ساعت

  قیمت دوره: ۸۰۰٬۰۰۰ تومان (هشتصد هزار تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  مشاهده دوره
  سبک‌شناسی
  طول دوره: ۲۰ ساعت

  قیمت دوره: ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان (یک میلیون و دویست هزار تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  مشاهده دوره
  توانایی کار با مشتری
  طول دوره: ۳ ساعت

  قیمت دوره: ۳۰۰٬۰۰۰ تومان (سیصد هزار تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  مشاهده دوره
  طراحی لباس فیلم
  حضوری
  طول دوره: ۳۰ ساعت

  قیمت دوره: ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (شش میلیون تومان)

  دوره‌ی حضوری
  اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  مشاهده دوره
  رنگ‌شناسی
  طول دوره: ۲۰ ساعت

  قیمت دوره: ۷۵۰٬۰۰۰ تومان (هفتصد و پنجاه هزار تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  مشاهده دوره
  طراحی لباس
  طول دوره: ۲۰ ساعت

  قیمت دوره: ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان (یک میلیون و دویست هزار تومان)

  دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
  امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  مشاهده دوره

برخی از اساتید

  آقای حمید مهدیان
  آقای حمید مهدیان
  خانم حمیده داوری
  خانم حمیده داوری
  مریم جایز
  خانم مریم جایز
  خانم مونا اسلامی
  خانم مونا اسلامی
  خانم مهسا علامیر
  خانم مهسا علامیر
  آقای عباس جهرمیان
  آقای آرتا ماهان
  آقای آرتا ماهان
  آقای میلاد الله‌یاری
  آقای میلاد الهیاری
  خانم فاطمه جدیدالاسلامی
  خانم فاطمه جدیدالاسلامی
  آقای نوید فرید
  خانم پرمون ناصربخت
  خانم مریم دهقانی
  خانم مریم دهقانی
  سپیده مرادی
  خانم سپیده مرادی
  خانم شادی نیکجو
  خانم شادی نیکجو
  خانم مرجان صفری
  خانم مرجان صفری
  خانم ادل انصاری
  خانم اَدِل انصاری
  خانم آرزو عظیمی
  خانم سمانه بیگدلی
  خانم زهرا تقدمی
  خانم زهرا تقدمی
  خانم نغمه جعفری
  خانم تارا اسکندری
  خانم سونیا واحد
  خانم رویا خوشبخت
  خانم رویا خوشبخت
  خانم آزاده صالحیان