صاحو از هنرجویانی که دوره خود را گذرانده‌اند و فارغ‌التحصیل شده‌اند و قصد ایجاد برند و یا تولید لباس دارند حمایت می‌کند. از این جهت، با تکمیل این فرم و بررسی شرایط، درصورت امکان صاحو از شما حمایت‌های مادی و معنوی انجام خواهد داد.

تکمیل این فرم به منزله دریافت حمایت سرمایه‌گذاری نیست.