ما در صاحو هنرجویانی را که دوره خود را گذرانده‌اند و فارغ‌التحصیل شده‌اند را به شرکت‌ها و سازمان‌‌های مربوط جهت استخدام معرفی می‌کنیم. این فرم جهت بررسی شرایط شما و ارزیابی اولیه جهت معرفی کار می‌باشد. بدیهی است که بعد از تکمیل فرم، مطابق با نیاز کارفرمایان و مهارت‌های شما معرفی جهت دریافت کار انجام می‌شود.

تکمیل این فرم به منزله استخدام نیست.