پوشش در دوران رم باستان

تمدن روم باستان به دو دوره ی جمهوری روم و امپراتوری روم تقسیم می شود. درباره ی آغاز جمهوری روم اتفاق نظر وجود ندارد. یکی از فرضیه های غالب درباره ی منشا جمهوری روم این است که در قرن ششم قبل از میلاد مسیح رومیان که از ستم لوسیوس تارکوینیوس سوپربوس، آخرین پادشاه دوران ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۲ آذر، ۱۴۰۰