تفاوت بین مد و ترند چیست ؟

1_تِرند (trend) در لغت به معنی روند و گرایش است و در حوزه های مختلف تداعی کننده معانی مختلف است اما تمامی این معانی به همه گیر بودن یا فراگیر شدن در آینده نزدیک اشاره می کند. تِرند نوعی حالت یا روش جدید است که در مدت زمان مشخصی طرفدار ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۸ دی، ۱۴۰۰