تاریخچه مد و فشن در ایران

می توان گفت تاریخ مد در ایران به زمان قاجار و سفر ایرانیان به غرب باز می گردد، مسافرت های ناصرالدین شاه قاجار و برخی درباریان به اروپا، دانشجویانی که برای ادامه ی تحصیل به اروپا رفته بودند، تاسیس مدارس دارالفنون و ورود معلمین اروپایی به ایران، همه اینها زمینه ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۸ آذر، ۱۴۰۰