7کتاب مد که همه باید بخوانند

Fashionopolis: قیمت مد سریع و آینده لباس نوشته Dana Thomas ما می دانیم که تأثیر مد سریع به طرز ظالمانه ای زیاد است، به خصوص وقتی صحبت از تغییرات آب و هوایی می شود. با این حال، در Fashionopolis، نویسنده دانا توماس به سمت دیگر داستان نگاه می‌کند و افراد ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت، ۱۴۰۱