پوشاک قوم بختیاری

بختیاری ها یا ایل لر در بختیاری از مردمان غیور کشورمان هستند که پوشش خاص خود را حفظ کرده و یکی از اصیل ترین و زیباترین لباس های محلی را دارا هستند.ویژگی های لباس محلی زنان و مردان بختیاری تنها بر اساس زیبایی صورت نگرفته و نوع شکل کلی لباس ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت، ۱۴۰۳