طراحی لباس با الهام از معماری های جهان

می توان گفت پیوند بین معماری و مد هرگز قوی تر از امروز نبوده است. از آنجا که معماری و طراحی لباس بازتاب هویت و فرهنگ جمعیت است، مطمئناً سطح توسعه می تواند بر مفاهیم و امکانات طراحی تأثیر بگذارد.این دو رشته ارتباط جدی دارند و همین امر باعث می شود طراحان و معماران ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر، ۱۴۰۰