پوشاک سنتی مردان ترکمن

قبا: پسران در کودکی و همچنین مردان موهای خود را می تراشند ولی جوانان ترکمنی موها خود را ساده می گذارند . لباس اصلی مردان ترکمن دون نام دارد که بالاپوش و ردای بلندی است که تا زیر زانو می رسد. انواع مختلفی مانند غزیل دون و غارما دون دارد ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد، ۱۴۰۳