چند لباس معروف زنانه در نقاشی

در طول زمان، هنر و مد بر یکدیگر تأثیر گذاشته اند. در اینجا چند مورد لباس معروف که مد را تغییر دادند، آورده شده. برای این زنان همه چیز، از ثروت گرفته تا موضع‌گیری‌های سیاسی یا اجتماعی آن‌ها در این نقاشی ها مشخص می شد. آنها چه دانسته و چه ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد، ۱۴۰۱