عصر ادواردی-Edwardian Era

دهه 1900-1910 در جهان غرب به دوران ادورادی معروف بود.منظور از این ادوراد هم Edward VII پادشاه انگلستان بود که درآن 10 سال حکومت را به دست داشت.سبک ادواردی سبکی رسمی و مجلل بود که در آن از پارچه های گران قیمت وتزیینات استفاده میشد . در اوایل این دوران ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان، ۱۳۹۹