اصطلاحات مورد استفاده در زمینه بازار پوشاک

سطح قابل قبول کیفیت (AQL) برای نشان دادن سطح کیفیت در صنعت نساجی و پوشاک از این اصطلاح استفاده میشود که به منظور بیان درصدی از میانگین اقلام معیوب است. صنعت پوشاک فولی فشن (Fully Fashioned Garments Industry) به صنعتی که در آن بافتنی ها از طریق کامبوا یا نخ ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۲۱ دی، ۱۴۰۰