اسلو فشن (Slow Fashion)، جنبش نو

اسلو فشن، جریانی است مقابل جریان فست فشن (Fast Fashion)، که اصول و قواعد خود را دارد. برخی اسلو فشن را «جنبش مد آهسته» یا «مد پایدار»، و برخی دیگر آن را «انقلاب مد» می‌نامند. اساساً اسلو فشن یک ایدئولوژی است که یک مجموعه اصولی را تبلیغ می کند. هدف ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد، ۱۴۰۱