زینت جهانشاه

نزدیک به سال ۱۳۱۰ خورشیدی یا شاید هم یکی دو سال آن سو تر از آن سرنوشت دختر جوانی به نام زینت جهانشاه چنین شد که به همراه پدر راهی اروپا شود و در آن جا دنیای شگفت انگیز مد و لباس را از نزدیک ببیند . او بسیار زود ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر، ۱۴۰۳